fbpx

Väljavõte Põlva TÜ põhikirjast

VÄLJAVÕTE PÕLVA TARBIJATE ÜHISTU PÕHIKIRJAST

/…/
II ÜHISTU LIIKMED

§ 3 Liikmeks astumise tingimused

Ühistu liikmeks võib olla iga §-s 1 märgitud PTÜ tegevuspiirkonna elunev või töötav vähemalt 16-aastane füüsiline isik, kes tunnustab ühistu põhikirja ja kelle suhtes ei ole tuvastatud  ühtegi liikmeks vastuvõtmise keeldumise alust § 5 järgi.

§ 4 Liikmeks vastuvõtmine

1. Ühistu liikmeks võetakse vastu kirjaliku avalduse alusel juhatuse koosoleku otsusega.
2. Liikmeks astuja loetakse ühistu liikmeks vastuvõtmise otsuse tegemise päevast. Ühistu liikme pärija vastuvõtmisel ühistu liikmeks loetakse ta liikmeks endise liikme surmapäevast ning tal tekivad ühistu liikme õigused ja kohustused.
3. Ühistu liikmeks astumisel tuleb tasuda sisseastumismaks, mille suuruse on kehtestanud ühistu nõukogu. Ühistu liikme pärijal sisseastumismaksu tasuda ei tule, sisseastumismaks loetakse tasutuks endise liikme sissemakse arvelt.

§ 5 Liikmeks vastuvõtmisest keeldumine

1. Liikmeks vastuvõtmisest võib juhatus lisaks seaduses kehtestatud alustele keelduda järgmistel asjaoludel:
1.1. liikmeks astuja ei oma elu- või töökohta ühistu tegevuspiirkonnas;
1.2. liikmeks astuja on konkureeriva äriühingu omanik, juhatuse või nõukogu liige või osutab PTÜ-le konkurentsi varjatud kujul (nt konkureeriva äriühingu nõustajana või läbi kolmandate isikute).
1.3. muul olulisel põhjusel, kui on alust arvata, et isiku liikmeks astumine võib kahjustada PTÜ huve.
1.4. juhatus keeldub isiku vastuvõtmisest  ühistu liikmeks ka juhul, kui see ei vasta PTÜ huvidele.
2. Juhatusel on kohustus keelduda liikmeks vastu võtmisest juhul, kui PTÜ nõukogu otsusega on peatatud uute liikmete vastuvõtmine PTÜ-sse.

§ 6 Liikmete arvestus

1. Ühistu peab liikmete nimekirja, millesse kantakse liikme ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, e-posti aadress, tasutud osamaks, selle tasumise kuupäev, liikme ühistust väljaastumise või väljaarvamise kuupäev ning andmed liikmesuse üleandmise või osamaksu tagastamise kohta.

§ 7 Liikme õigused

Ühistu liikmel on õigus:
1. osa võtta ühistu koosolekust;
2. valida ja olla valitud ühistu juhtimis- ja kontrollorganitesse;
3. saada teavet ühistu tegevuse tulemuste kohta ning tutvuda kohapeal ühistu majandusaasta aruandega;
4. saada osa ühistu liikmetele jaotatavast kasumist;
5. astuda ühistust välja ja anda liikmesus üle;
6. ühistust väljaastumisel, väljaarvamisel saada tagasi osamaks;
7. kasutada ühistu liikmetele ettenähtud soodustusi.

§ 8 Liikme kohustused

Ühistu liige on ühistu eesmärkidest ja ühistegevuse põhimõtetest lähtuvalt  kohustatud:
1. täitma ühistu põhikirjast tulenevaid kohustusi ning ühistu juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid;
2. tasuma osamaksu põhikirjas sätestatud suuruses ja korras;
3. kasutama ühistu teenuseid s.t. kasutama ühistu ettevõtete teenuseid ja tegema sisseoste ühistu ettevõtetest temale kehtestatud tingimustel vähemalt  64 euro eest kalendrikuus aasta jooksul keskmiselt. Arvestust peetakse ühistu liikmetele väljastatud COOP Kliendikaart kasutamise andmete alusel.
3. hüvitama ühistule tema poolt tekitatud olulise materiaalse või moraalse kahju.

§ 9 Ühistu ja tema liikmete varaline vastutus

1. Ühistu vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.
2. Ühistu liige ei vastuta ühistu kohustuste eest. Kui liige ei ole täielikult tasunud osamaksu, vastutab ta ühistu kohustuste eest tasumata osamaksu ulatuses.
3. Kui liige ei ole osamaksu täielikult tasunud, vastutab ta ka enne tema ühistu liikmeks vastuvõtmist tekkinud ühistu kohustuste eest.
4. Ühistust välja astunud või väljaarvatud liige vastutab ühistu kohustuste eest kuni liikmesuse üleandmiseni või temale osamaksu tagastamiseni.

§ 10 Liikme ühistust väljaastumine

1. Liikmel on õigus juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel ühistust välja astuda.
2. Juhatus teeb kindlaks väljaastunud liikme ja ühistu vastastikused varalised õigused ja kohustused.

§ 11 Liikme ühistust väljaarvamise kord ja alused

Liige arvatakse ühistust välja juhatuse otsuse alusel:
1. tema surma korral;
2. kui ta ei vasta ühistu põhikirjas § 3 sätestatud tingimustele;
3. kui ta ei täida ühistu põhikirja § 8 sätestatud kohustusi;
4. mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige seaduse või põhikirja nõuete oluline rikkumine; üldkoosoleku, juhatuse või nõukogu otsuste oluline täitmata jätmine, samuti ühistu maine või huvide oluline kahjustamine, sh konkureeriv tegevus, ärisaladuse lekitamine jmt.

§ 12 Liikme ühistust väljaastumise ja väljaarvamise päev

1. Liige loetakse ühistust väljaastunuks juhatuse vastava otsuse tegemise päevast alates.
2. Surnud liikme liikmeksolek lõpeb tema surmapäevast.
3. Käesoleva põhikirja § 11 punkt 3 alusel ühistust väljaarvatud liige loetakse ühistust väljaarvatuks juhatuse vastava otsuse vastuvõtmise päevast alates.
4. Liikme varalised õigused ja kohustused lõpevad jooksva majandusaasta lõppemisega, välja arvatud käesoleva paragrahvi p. 2 nimetatud juhtudel. Liikme mittevaralised õiguse lõpevad väljaastumisel või väljaarvamisel.

/…/