Liikmed

Liikmed
– Põlva Tarbijate Ühistu liikmete arv 16.11.2017 seisuga on 538.

Liikmete soodustused

Seoses uue Säästukaardi boonusprogrammiga saame pakkuda ka meie oma liikmetele uut boonuste arvestamise süsteemi, mille arvestamine on vähem töömahukam ja ostudelt kogunenud boonust on võimalik kasutada liikmel kohe.

Liikmeks astumise tingimused
Ühistu liikmeks võib olla iga Eesti Vabariigi Põlva maakonnas elunev või töötav vähemalt 16-aastane füüsiline isik või tegevuspiirkonnas asuv juriidiline isik, kes tunnistab ühistu põhikirja. Vähemalt pool ühistu liikmetest peavad olema füüsilised isikud.

Liikmeks vastuvõtmine
1. Ühistu liikmeks võetakse vastu kirjaliku avalduse alusel juhatuse koosoleku otsusega.
2. Liikmeks astuja loetakse ühistu liikmeks vastuvõtmise otsuse tegemise päevast ning talle antakse liikmekaart. Ühistu liikme pärija vastuvõtmisel ühistu liikmeks loetakse ta liikmeks endise liikme surmapäevast ning tal tekivad ühistu liikme õigused ja kohustused.
3. Ühistu liikmeks astumisel tuleb tasuda sisseastumismaks, mille suuruse on kehtestanud ühistu nõukogu. Hetkel on liikmemaks  191,73 EUR ehk 3000 krooni + liikmekaart  1,92 EUR ehk 30 krooni. Avalduse võib esitada meie klienditeenindusse Põlva Kaubamajas (avatud E-R 10-17.30)  Info liikmete kohta telefonil 799 9047.

Liikmeks vastuvõtmisest keeldumine
Liikmeks vastuvõtmisest juhatus võib keelduda ühel järgmistest asjaoludest:
1. Liikmeks astuja ei oma elu- või töökohta ühistu tegevuspiirkonnas;
2. Liikmeks astuja on varem samast ühistust välja arvatud.
3. Liikmeks astuja on konkureeriva äriühingu juhatuse või nõukogu liige.

Liikmete arvestus
Ühistu peab liikmete registrit, millesse kantakse juriidilisest isikust liikme asukoht, registrikood, füüsilisest isikust liikme ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, tasutud osamaks, selle tasumise kuupäev, liikme ühistust väljaastumise või väljaarvamise kuupäev ning andmed osamaksu võõrandamise või tagastamise kohta. Ühistu liikmele antakse liikmekaart.

Liikme õigused
Ühistu liikmel on õigus:
1. osa võtta ühistu koosolekust;
2. valida ja olla valitud ühistu juhtimise- ja kontrollorganitesse;
3. saada teavet ühistu tegevuse tulemuste kohta ning tutvuda kohapeal ühistu põhikirja ja majandusaasta aruandega;
4. saada osa ühistu liikmetele jaotatavast kasumist;
5. astuda ühistust välja ja võõrandada tasutud osamaks;
6. ühistust väljaastumisel, väljaarvamisel saada tagasi osamaks;
7. kasutada ühistu liikmetele ettenähtud soodustusi.

Liikme kohustused
Ühistu liige on kohustatud:
1. täitma ühistu põhikirjast tulenevaid kohustusi ning ühistu juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid;
2. tasuma osamaksu põhikirjas sätestatud suuruses ja korras;
3. kasutama ühistu teenuseid. Ühistu liikme kohustuseks on kasutada ühistu ettevõtete teenuseid ja teha sisseoste ühistu ettevõtetest temale kehtestatud tingimustel vähemalt 1000.- krooni eest kuus aasta jooksul keskmiselt.
4. hüvitama ühistule tema poolt tekitatud olulise materiaalse või moraalse kahju.

Ühistu ja tema liikmete varaline vastutus
1. Ühistu vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.
2. Ühistu liige ei vastuta ühistu kohustuste eest. Kui liige ei ole täielikult tasunud osamaksu, vastutab ta ühistu kohustuste eest tasumata osamaksu ulatuses.
3. Kui liige ei ole osamaksu täielikult tasunud, vastutab ta ka enne tema ühistu liikmeks vastuvõtmist tekkinud ühistu kohustuste eest.
4. Ühistust välja astunud või väljaarvatud liige vastutab ühistu kohustuste eest kuni osamaksu võõrandamiseni või temale osamaksu tagastamiseni.

Liikme ühistust väljaastumine
1. Liikmel on õigus juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel ühistust välja astuda.
2. Juhatus peab rahuldama liikme väljaastumisavalduse ühe kuu jooksul, tehes kindlaks väljaastunud liikme ja ühistu vastastikused varalised õigused ja kohustused.

Liikme ühistust väljaarvamise kord ja alused
1. tema surma korral;
2. juriidilise isiku lõpetamisel;
3. kui ta ei vasta ühistu liikmeks astumise tingimustele;
4. juriidilise isiku ühinemisel või jagunemisel, kui tema õigusjärglane ei esita liikmeks astumise avaldust või ei vasta ühistu põhikirjas sätestatud tingimustele;
5. kui ta ei täida ühistu liikmetele pandud kohustusi;
6. mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige seaduse või põhikirja nõuete oluline rikkumine; üldkoosoleku, juhatuse või nõukogu otsuste oluline täitmata jätmine, samuti ühistu maine või huvide oluline kahjustamine.

Liikme ühistust väljaastumise ja väljaarvamise päev
1. Liige loetakse ühistust väljaastunuks juhatuse vastava otsuse tegemise päevast alates.
2. Surnud liikme liikmeksolek lõpeb tema surmapäevast.
3. Juriidilise isiku lõppemisel loetakse ta ühistust väljaarvatuks tema lõppemise päevast alates.
4. Ühistust väljaarvatud ühinenud või jagunenud juriidiline isik loetakse väljaarvatuks ühinemise või jagunemise päevast alates.
5. Ühistust väljaarvatud liige loetakse ühistust väljaarvatuks nõukogu vastava otsuse vastuvõtmise päevast alates.
6. Liikme varalised õigused ja kohustused lõpevad jooksva majandusaasta lõppemisega, välja arvatud punktis 2 ja 3 nimetatud juhtudel. Liikme mittevaralised õigused lõpevad väljaastumisel või väljaarvamisel.

Liikmete  info telefonil 799 9047. Palume siinkohal aadressi muudatustest teada anda telefonil 799 9047 või e-posti aadressil info@pty.ee . Tutvu klienditeeninduses pakutavate teenustega siin.

– Alates 01. juunist 2012.a. kehtestati Ühistu liikmetele järelmaksu aasta intressiprotsendiks 6%.
– PTÜ liikme säästukaardi esitamisel Edu Bowlingus, Põlva Kaubamaja kohvikus on hinnasoodustus liikmetele 20%. PTÜ liikmele kehtib ettetellitavatele kaupadele ja ettetellitavatele peolaudadele soodustus 10%.
– PTÜ liikme sünnipäeva puhul on võimalik teha 2 soodusostu 10%-lise allahindlusega meie Ühistu kauplustest. Saadame sel puhul liikmele koju sünnipäevakaardi, millel on tema nimi ning kaardi kehtivusaeg. Siinkohal palume liikmetel teavitada meile oma õige aadress, et kaart ka teieni jõuaks. Sooduskaart on isiklikuks kasutamiseks. Sooduse alla ei lähe kampaaniatooted.